Nhận chứng chỉ ISO 9001:2000

Doanh nghiệp đã xây dựng được hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000.


ISO 9001 là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển và ban hành vào ngày 15 tháng 11 năm 2008. ISO 9001 đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một Hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp và chứng nhận phù hợp đối với Hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức.
 

ISO 9001:2000 là tiêu chuẩn dùng để đánh giá. Một hệ thống quản lí chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2000 là một hệ thống được thiết lập, được văn bản hóa và phải chứng tỏ được tính hiệu lực (đưa được bằng chứng khách quan, có thể kiểm tra xác nhận) trong việc duy trì thực hiện, liên tục cải tiến và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.
 
 
 

Và với việc Trung Đông nhận chứng chỉ ISO 9001:2000 đã góp phần khẳng định vị thế của doanh nghiệp, nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp, tạo niềm tin cho các đối tác và khách hàng  về chất lượng sản phẩm, qui trình sản xuất, dịch vụ, năng lực của cán bộ công nhân viên…

 

Tin tức khác